Email Disclaimer

Dit e-mailbericht en eventueel meegestuurde bijlage(n) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, dient u zich te onthouden van kennisneming, openbaarmaking en verveelvoudiging van de verstuurde informatie. U wordt verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. De afzender is niet verantwoordelijk voor de juiste, volledige en tijdige verzending en ontvangst van dit e-mailbericht. Zij wijst dan ook iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer inclusief de eventuele aanwezigheid van computervirussen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

This e-mail and its attachment(s) are confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, you should refrain from perusal, disclosure and reproduction of the information sent. You are kindly requested to notify the sender and delete the message. The sender is not responsible for the correct, complete and timely transmission and receipt of this e-mail. It therefore rejects any liability for and/or in connection with all possible consequences and/or damages flowing from this electronic messaging including the presence of computer viruses. No rights can be derived from the content of this message.

Hebben we je
interesse gewekt?