Disclaimer

Op het gebruik van de website van Spadon Agenturen BV (hierna te noemen Spadon) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Spadon stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de inhoud op deze website worden ontleend. Hoewel Spadon alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Spadon niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dat geldt ook, maar niet uitsluitend, voor de brochures die op deze site worden  gepubliceerd. Op de website genoemde afmetingen zijn gegeneraliseerd en/of nominaal. Exacte afmetingen zijn op aanvraag beschikbaar. Spadon wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Spadon kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele geleden directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving en de programmatuur van deze website rusten bij Spadon Agenturen BV en/of haar partners. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, waaronder het framen van deze website, voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spadon Agenturen BV niet toegestaan.

Spadon aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Spadon niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Spadon garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Spadon houdt zich het recht voor ingevoerde persoonsgegevens, waaronder NAW en/of mailgegevens, op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.

Spadon behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de inhoud van deze disclaimer, op elk moment en zonder aankondiging vooraf te wijzigen, te actualiseren of te verwijderen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de inhoud is gewijzigd.

Hebben we je
interesse gewekt?